ÇİYA KEBAP GIDA TURİZM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. PAZARLAMA AMACIYLA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Değerli müşterimiz, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Çiya Kebap Gıda Turizm Dış Ticaret Ltd.Şti. (“Çiya Yayınları” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Çiya Kebap Gıda Turizm Dış Ticaret Ltd.Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

(A)KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Çiya Yayınları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ile Çiya Yayınları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, müşterilere daha iyi hizmet vermek, müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlamak için müşteri anketleri yapılması/yaptırılması ve size geri bildirim yapılması amaçları doğrultusunda işlenebilecektir.

(B)KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Çiya Yayınları tarafından bu bilgilendirmenin (A) başlığı altındaki amaçlar doğrultusunda yurt içine ve yurt dışına aşağıdaki koşullarda aktarılabilecektir.

1.Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Mahkeme, İcra Müdürlükleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili Kamu Kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir.

2.Üçüncü Kişilerle Kişisel Veri Aktarımı

İşlenen kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürünlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz ve anlaşmalı olduğumuz 3. Kişiler tarafından yürütülmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürünlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, Şirketimizle ilgili tüm kampanya, yenilik ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bildirimin müşterilerimize iletilmesi, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması faaliyetlerinin yürütülmesi için teknik destek alınması amacıyla iş ilişkisi kurulan 3. şahıslara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında ajans, reklam şirketleri ve yurt içi ve yurt dışındaki 3. kişilerle ve diğer ilgili iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

(C)KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Bu süreç kapsamında, kişisel verileriniz; fiziki ortamda mağazalarımızdan, kiosklardan, çağrı merkezimizden internet ortamında internet sitemiz ve mobil ortamda uygulamalarımız, etkinlik faaliyetleri kapsamında kurulan etkinlik/tanıtım standları kanallarıyla, açık rızanızın elde edilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da yer alan kişisel veri işleme şartları ve ilkeleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

(D)KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.yemekvekultur.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabileceğiniz Çiya Kebap Gıda Turizm Dış Ticaret Ltd.Şti. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. GİRİŞ

1.1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu Çiya Kebap Gıda Turizm Dış Ticaret Ltd.Şti. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), Çiya Kebap Gıda Turizm Dış Ticaret Ltd.Şti.’nin (“ÇİYA YAYINLARI veya Şirket”) Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve ÇİYA YAYINLARI tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde ÇİYA YAYINLARI tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, ÇİYA YAYINLARI tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, ÇİYA YAYINLARI’nun işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

ÇİYA YAYINLARI çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, işbu Politika’nın kapsamında olmayıp, Çiya Kebap Gıda Turizm Dış Ticaret Ltd.Şti. Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda ayrıca düzenlenmektedir.

Politika’da kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’de bulunmaktadır.

1.2. Yürürlük ve Değişiklik

Politika, ÇİYA YAYINLARI tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

ÇİYA YAYINLARI, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna ÇİYA YAYINLARI web sitesinden (www.yemekvekultur.com/kisisel-verilerin-korunmasi) erişilebilir.

2. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1. Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, ÇİYA YAYINLARI tarafından kişisel verileri işlenmekte olan ÇİYA YAYINLARI çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİAÇIKLAMA
1MüşteriÇİYA YAYINLARI’nun sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade etmektedir.
2Potansiyel MüşteriÇİYA YAYINLARI’nun sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade etmektedir.
3ZiyaretçiÇİYA YAYINLARI şirket, mağaza, yerleşkeleri ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.
4Çalışan AdayıÇİYA YAYINLARI’ya CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.
5Üçüncü KişilerYukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile ÇİYA YAYINLARI çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etemektedir.

Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

2.2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

ÇİYA YAYINLARI tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

ANA AMAÇLARALT AMAÇLAR
ÇİYA YAYINLARI’nun İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanması ve İcra Edilmesi1- Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası, 2- İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, 3- Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi, 4- Stajyer veya Öğrenci Temin, Yerleştirilmesi ve Operasyon Süreçlerinin Planlanması veya İcrası, 5- Çalışanlara Yönelik Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin veya Çalışanların Katılım Sağladığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk veya Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyetlerinin Planlanması veya İcrası.
ÇİYA YAYINLARI Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş Birimlerimiz Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması ve Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi1- Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi, 2- İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, 3- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası, 4- Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi, 5- Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, 6- Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 7- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, 8- İş Ortakları ve Tedarikçilerin Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası, 9- Etkinlik Yönetimi, 10- İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, 11- Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, 12- Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası, 13- Şirket Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, 14- İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, 15- Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası.
ÇİYA YAYINLARI’nun Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması Ve İcrası1- İş Ortakları ve Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi, 2- Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası, 3- Şirket Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası.
ÇİYA YAYINLARI Tarafından Sunulan Ürün ve Hizmetlerden İlgili Kişileri Faydalandırmak için Gerekli Çalışmaların İş Birimlerimiz Tarafından Yapılması ve İlgili İş Süreçlerinin Yürütülmesi1- Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi, 2- Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, 3- Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, 4- Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası, 5- Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi.
ÇİYA YAYINLARI Tarafından Sunulan Ürün ve Hizmetlerin İlgili Kişilerin Beğeni, Kullanım Alışkanlıkları ve İhtiyaçlarına Göre Özelleştirilerek İlgili Kişilere Önerilmesi Ve Tanıtılması İçin Gerekli Olan Aktivitelerin Planlanması ve İcrası1- Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası, 2- Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 3- Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, 4- Şirketin Sunduğu Ürün veya Hizmetlerden En Yüksek Faydanın Elde Edilmesi İçin İlgili Süreçlerin Planlanması ve İcrası.
ÇİYA YAYINLARI’nun ve ÇİYA YAYINLARI ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi1- Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, 2- Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi, 3- İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası, 4- Şirketin Üretim ve/veya Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası, 5- Hukuk İşlerinin Takibi, 6- Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, 7- Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini, 8- Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, 9- Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini, 10- Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası, 11- Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, 12- Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması.

2.3. Kişisel Veri Kategorileri

ÇİYA YAYINLARI tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONUAÇIKLAMA
Kimlik BilgisiEhliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler
İletişim BilgisiTelefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler
Müşteri BilgisiTicari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler
Aile Bireyleri ve Yakın BilgisiSunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler
Müşteri İşlem BilgisiÜrün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler
Fiziksel Mekân Güvenlik BilgisiFiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler
İşlem Güvenliği BilgisiTicari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz
Finansal BilgiŞirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler
Çalışan Adayı BilgisiŞirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler
Hukuki İşlem ve Uyum BilgisiHukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Denetim ve Teftiş BilgisiŞirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler
Özel Nitelikli VeriKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Pazarlama BilgisiÜrün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler
Talep/Şikâyet Yönetimi BilgisiŞirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
İtibar Yönetimi BilgisiŞirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler
Olay Yönetimi BilgisiŞirketimizin ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerimizin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

ÇİYA YAYINLARI tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi; ÇİYA YAYINLARI, kişisel verilerinizin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.
 • Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; ÇİYA YAYINLARI tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.
 • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; ÇİYA YAYINLARI, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçlarını tespit eder ve bu amaçların hukuka aykırı olmamasına dikkat eder.
 • Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; ÇİYA YAYINLARI tarafından veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.
 • Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması; ÇİYA YAYINLARI tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

ÇİYA YAYINLARI tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, 3.1. başlık altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, ÇİYA YAYINLARI tarafıdan veri sahibinin kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde ÇİYA YAYINLARI tarafından kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda ÇİYA YAYINLARI, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, ÇİYA YAYINLARI tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, veri sahibi ile ÇİYA YAYINLARI arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
 • Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda ÇİYA YAYINLARI, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.
 • Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak ÇİYA YAYINLARI tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, ÇİYA YAYINLARI zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, ÇİYA YAYINLARI ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla ÇİYA YAYINLARI tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde ÇİYA YAYINLARI öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

ÇİYA YAYINLARI, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

ÇİYA YAYINLARI, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.

 • Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz ÇİYA YAYINLARI tarafından aktarılabilmektedir.
 • Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, kişinin açık rızası olmadığı hallerde, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla ÇİYA YAYINLARI tarafından kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, ÇİYA YAYINLARI ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bu işleme izin vermesi ile Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından (bakınız Politika 3. Başlık) en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde ÇİYA YAYINLARI, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONUKAPSAMAKTARIM AMACI
İş OrtağıÇİYA YAYINLARI’nun ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflarİş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı
TedarikçiÇİYA YAYINLARI’dan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ÇİYA YAYINLARI ile arasındaki sözleşmeye dayanarak ÇİYA YAYINLARI’nun ticari faaliyetlerini sürdürmesine yönelik hizmet sunan taraflarTedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin alınması ile sınırlı olarak aktarım
İştirakÇİYA YAYINLARI’nun iştiraki olan şirketlerİştiraklerin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin aktarılması
Kanunen Yetkili Kamu KurumuHukuken ÇİYA YAYINLARI’dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıİlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı
Kanunen Yetkili Özel KurumHukuken ÇİYA YAYINLARI’dan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileriİlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

5. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince gereğince veri sorumlusu sıfatıyla ÇİYA YAYINLARI tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere şirket içi gerekli yapı oluşturulmuştur.

Bu kapsamda;

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı için lütfen Politika’nın 2.2. bölümünü inceleyiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için lütfen Politika’nın 4. Bölümünü inceleyiniz.
 • Fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin şartları incelemek için lütfen Politika’nın 3.2 ve 3.3. bölümüne bakınız.
 • Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

― Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

― Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

― Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

― Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

― Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

― Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

― İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

― Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.yemekvekultur.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabileceğiniz Çiya Yayınları Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

ÇİYA YAYINLARI, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte ÇİYA YAYINLARI gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve/veya ek bilgi isteyebilmektedir.

ÇİYA YAYINLARI tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; ÇİYA YAYINLARI tarafından (1) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, (2) kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında, (3) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

Çiya Yayınları Veri Sahibi Başvuru Formu

6. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine ÇİYA YAYINLARI, Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

7. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

Aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:

– Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

– Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

– Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

– Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

– Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıda sayılan durumlarda ÇİYA YAYINLARI tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve veri sahipleri, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanun’da belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

– Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

– İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

– Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

– Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

EK-1: TANIMLAR

TANIM 
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale GetirmeKişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
ÇalışanÇİYA YAYINLARI çalışanı olan gerçek kişiler.
Çalışan AdayıÇİYA YAYINLARI çalışanı olmayan ancak çeşitli yöntemlerle ÇİYA YAYINLARI çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler.
Kişisel Sağlık VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Veri SahibiKişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kanun7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Özel Nitelikli Kişisel VeriIrk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
PolitikaÇiya Kebap Gıda Turizm Dış Ticaret Ltd.Şti. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası.
Şirket /ÇİYA YAYINLARIÇiya Kebap Gıda Turizm Dış Ticaret Ltd.Şti.
İş OrtaklarıÇİYA YAYINLARI’nun ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.
Veri SahibiKişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

Sipariş ve Teslimat Şartları

Sipariş ve Teslimat Şartları

Yemek ve Kültür.com, Yemek ve Kültür’ün ve Çiya Yayınlarının diğer kitap ve yayınlarının satışını online gerçekleştirebilir. Yemek ve Kültür.com’dan yapılacak alışverişlerde iki şekilde ödeme yapılabilmektedir.

Ürün peşin fiyat üzerinden ödeme

Almak istediğiniz ürünün KDV dahil peşin fiyatını, Master veya Visa kredi kartınızla Yemek ve Kültür sitesinden direkt veya Yemek ve Kültür’ün banka hesap numaralarına havale yapmak suretiyle ödeyebilirsiniz.

 

Ürünlerin Gönderilmesi

Satın almış olduğunuz ürünlerle ilgili olarak öncelikle ödeme bilgilerinizin kontrolü gerçekleştirecektir. İkinci aşamada ise sipariş onayınız bize verdiğiniz e-mail ile size gönderilecektir. Ödeme bilgilerinizin kontrolü ve sipariş onayınızın verilmesini takiben ürününüz; Kargo ile İstanbul içine 3; İstanbul dışına 5 işgünü içinde ulaştırılacaktır.

Aylık yayınlarda, yayınlanacak olan ilk sayı, yayın tarihinden itibaren tarafınıza ulaştırılacaktır. (Dağıtımın sınırlı olduğu bazı ürünlerimizde posta yolu kullanılacağından söz konusu süre uzayabilir.)

Cuma günleri saat:13:00’ten sonra verilen siparişler Pazartesi günü işleme alınır.

Ürünlerin Teslim Alınması

Sipariş ettiğiniz ürün kargo vasıtasıyla ve faturası ile size ulaştırılacaktır. Ürünler size ulaştığında eksiksiz, sağlam ve hasarsız olup olmadığını kargo elemanının yanında, kontrol etmeniz gerekmektedir. Sizlerle daha kaliteli hizmet verebilecek ve ürünlerle ilgili sonradan doğabilecek sorunları ortadan kaldırmak için teslimat sırasında ki kontrolünüz son derece önemlidir.Teslimat formunun eksiksiz, hasarsız ve sağlam olarak teslim aldım bölümünün imzalanmasından sonra bildirilecek olan fiziksel hasar, darbe ve eksik ürün bildirimleriniz dikkate alınmayacaktır.

İade Şartları ve Sipariş İptali

Satın aldığınız ürünlerde baskı hatası olması ya da hasarlı teslim edilmesi halinde; durumu anlatan bir e-postayı e-mail adresimize teslim tarihinden itibaren (7) gün içinde gönderdiğiniz takdirde gerekli işlemler yapılıp ürününüz değiştirilecektir.

Ürünlerle ilgili sonradan doğacak sorunları ortadan kaldırmak için teslimat esnasındaki kontrolünüz son derece önemlidir.Kargonuzu kontrol etmeden teslim almayınız. Teslimat formunun eksiksiz,hasarsız ve sağlam olarak teslim aldım bölümünün imzalanmasından sonra bildirilecek olan fiziksel hasar, darbe ve eksik ürün bildirimleriniz dikkate alınmayacaktır.

Yemek ve Kültür, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

Gizlilik Taahhüdü ve Bilgi Güvenliği Politikası

Gizlilik İlkesi Nedir?

Gizlilik İlkemiz, Yemek ve Kültür’ün kullanıcılarından ve abonelerinden topladığı çeşitli bilgileri nasıl toplayıp, kullandığı ve sakladığı; ayrıca bu bilgileri hangi şartlar altında kimlere açıklayıp, kimlerle paylaşacağına dair kurallar bütününü içerir.

Gizlilik

Yemek ve Kültür, kullanıcılarımızın ve abonelerimizin bilgilerinin güvenliği ve bütünlüğüne büyük önem vermektedir. Kullanıcıları tarafından kendisine güvenilerek verilen her türlü bilginin güvenliğinden sorumludur. Bu site her yaş grubuna hitap etmektedir. Elektronik posta adresiniz hiçbir gerekçe ile başka kuruluşlara dağıtılmayacak ve reklam, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi insiyatifiniz dahilinde bize bildirebilirsiniz. Bize vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.

Bilgi Toplama ve Amaçları

Yemek ve Kültür, tanımlayıcı çeşitli bilgileri kullanıcılarından ve abonelerinden toplayabilir. Ürün ve servis siparişinde kullanılan tüm online formlar ile kullanıcılardan ve abonelerinden bilgi girmeleri istenilen site kapsamındaki diğer tüm form ve uygulamalar bu tanım kapsamındadır. Yine aynı şekilde kullanıcılarımızın ve abonelerimizin sitemizi nasıl kullandıklarını gözlemlemek için “cookie (çerez)”ler kullanılabilir. Cookie (çerez), web sunucuları tarafından kullanıcıların bilgisayarlarına yerleştirilen ve kullanıcının siteyi tekrar ziyaret etmesi halinde kullanıcıyı tanımlamak için kullanılan yazılımlardır. Kullanıcılarımızdan topladığımız tüm bilgiler bireysel nitelikte olmamakla beraber, bireysel bilgilerle alakalı bir takım başka bilgiler olabilir. Yemek ve Kültür, web sitesi aracılığıyla toplanan bu bilgileri, ar-ge, pazarlama, reklam ve satış kapsamı altında site verimliliğini artırmak ve kullanıcılarıyla ilişkilerini sağlamlaştırmak amacıyla kullanabilir.

Sistemlerimiz üzerinde bulunan ve kullanıcılarımıza ait her çeşit bilgi yüksek güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Bu ilkeler ile kişisel haklarınız bizim tarafımızdan teminat altına alınmıştır.

Gizlilik İlkemiz hakkında her türlü sorunuzu e-mail adresimizi kullanarak bize iletebilirsiniz.

Yemek ve Kültür, Gizlilik İlkesi üzerinde zaman zaman değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Bu gibi değişiklikler gecikmeksizin web sitesinde duyurulacaktır.

Yardım

Garanti

Yemek ve Kültür; abonelerimizin ve kullanıcılarımızın bilgilerinin güvenliği ve gizliliğine büyük önem vermektedir. Kullanıcıları tarafından kendisine güvenilerek verilen her türlü bilginin güvenliğinden sorumludur. Elektronik posta adresiniz hiçbir gerekçe ile başka kuruluşlara dağıtılmayacak ve reklam, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi insiyatifiniz dahilinde bize bildirebilirsiniz. Bize vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.

Sistemlerimiz üzerinde bulunan ve kullanıcılarımıza ait her çeşit bilgi yüksek güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Yemek ve Kültür bu konuda 128 bit güvenlik kullanmaktadır.

Bu ilkeler ile kişisel haklarınız bizim tarafımızdan teminat altına alınmıştır.

Gizlilik İlkemiz hakkında her türlü sorunuzu adresimizi kullanarak bize iletebilirsiniz.

Yemek ve Kültür Gizlilik İlkesi üzerinde zaman zaman değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Bu konudaki değişiklikler gecikmeksizin web sitesinden duyurulacaktır.

İade Şartları

Satın aldığınız ürünlerde baskı hatası olması ya da hasarlı teslim edilmesi halinde; durumu anlatan bir e-postayı e-mail adresimize teslim tarihinden itibaren (7) gün içinde gönderdiğiniz takdirde gerekli işlemler yapılıp ürününüz değiştirilecektir.

Ürünlerle ilgili sonradan doğacak sorunları ortadan kaldırmak için teslimat esnasındaki kontrolünüz son derece önemlidir.Kargonuzu kontrol etmeden teslim almayınız. Teslimat formunun eksiksiz,hasarsız ve sağlam olarak teslim aldım bölümünün imzalanmasından sonra bildirilecek olan fiziksel hasar, darbe ve eksik ürün bildirimleriniz dikkate alınmayacaktır.

Yemek ve Kültür, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

Gizlilik İlkesi Nedir?

Gizlilik İlkemiz, Yemek ve Kültür’ün kullanıcılarından ve abonelerinden topladığı çeşitli bilgileri nasıl toplayıp, kullandığı ve sakladığı; ayrıca bu bilgileri hangi şartlar altında kimlere açıklayıp, kimlerle paylaşacağına dair kurallar bütününü içerir.

Gizlilik

Yemek ve Kültür, kullanıcılarımızın ve abonelerimizin bilgilerinin güvenliği ve bütünlüğüne büyük önem vermektedir. Kullanıcıları tarafından kendisine güvenilerek verilen her türlü bilginin güvenliğinden sorumludur. Bu site her yaş grubuna hitap etmektedir. Elektronik posta adresiniz hiçbir gerekçe ile başka kuruluşlara dağıtılmayacak ve reklam, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi insiyatifiniz dahilinde bize bildirebilirsiniz. Bize vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.

Bilgi Toplama ve Amaçları

Yemek ve Kültür, tanımlayıcı çeşitli bilgileri kullanıcılarından ve abonelerinden toplayabilir. Ürün ve servis siparişinde kullanılan tüm online formlar ile kullanıcılardan ve abonelerinden bilgi girmeleri istenilen site kapsamındaki diğer tüm form ve uygulamalar bu tanım kapsamındadır. Yine aynı şekilde kullanıcılarımızın ve abonelerimizin sitemizi nasıl kullandıklarını gözlemlemek için “cookie (çerez)”ler kullanılabilir. Cookie (çerez), web sunucuları tarafından kullanıcıların bilgisayarlarına yerleştirilen ve kullanıcının siteyi tekrar ziyaret etmesi halinde kullanıcıyı tanımlamak için kullanılan yazılımlardır. Kullanıcılarımızdan topladığımız tüm bilgiler bireysel nitelikte olmamakla beraber, bireysel bilgilerle alakalı bir takım başka bilgiler olabilir. Yemek ve Kültür, web sitesi aracılığıyla toplanan bu bilgileri, ar-ge, pazarlama, reklam ve satış kapsamı altında site verimliliğini artırmak ve kullanıcılarıyla ilişkilerini sağlamlaştırmak amacıyla kullanabilir.

Sistemlerimiz üzerinde bulunan ve kullanıcılarımıza ait her çeşit bilgi yüksek güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Bu ilkeler ile kişisel haklarınız bizim tarafımızdan teminat altına alınmıştır.

Gizlilik İlkemiz hakkında her türlü sorunuzu e-mail adresimizi kullanarak bize iletebilirsiniz.

Yemek ve Kültür, Gizlilik İlkesi üzerinde zaman zaman değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Bu gibi değişiklikler gecikmeksizin web sitesinde duyurulacaktır.

Sipariş ve Teslimat Şartları

Yemek ve Kültür.com, Yemek ve Kültür’ün ve Çiya Yayınlarının diğer kitap ve yayınlarının satışını online gerçekleştirebilir. Yemek ve Kültür.com’dan yapılacak alışverişlerde iki şekilde ödeme yapılabilmektedir.

Ürün peşin fiyat üzerinden ödeme

Almak istediğiniz ürünün KDV dahil peşin fiyatını, Master veya Visa kredi kartınızla Yemek ve Kültür sitesinden direkt veya Yemek ve Kültür’ün banka hesap numaralarına havale yapmak suretiyle ödeyebilirsiniz.

 

Ürünlerin Gönderilmesi

Satın almış olduğunuz ürünlerle ilgili olarak öncelikle ödeme bilgilerinizin kontrolü gerçekleştirecektir. İkinci aşamada ise sipariş onayınız bize verdiğiniz e-mail ile size gönderilecektir. Ödeme bilgilerinizin kontrolü ve sipariş onayınızın verilmesini takiben ürününüz; Kargo ile İstanbul içine 3; İstanbul dışına 5 işgünü içinde ulaştırılacaktır.

Aylık yayınlarda, yayınlanacak olan ilk sayı, yayın tarihinden itibaren tarafınıza ulaştırılacaktır. (Dağıtımın sınırlı olduğu bazı ürünlerimizde posta yolu kullanılacağından söz konusu süre uzayabilir.)

Cuma günleri saat:13:00’ten sonra verilen siparişler Pazartesi günü işleme alınır.

Ürünlerin Teslim Alınması

Sipariş ettiğiniz ürün kargo vasıtasıyla ve faturası ile size ulaştırılacaktır. Ürünler size ulaştığında eksiksiz, sağlam ve hasarsız olup olmadığını kargo elemanının yanında, kontrol etmeniz gerekmektedir. Sizlerle daha kaliteli hizmet verebilecek ve ürünlerle ilgili sonradan doğabilecek sorunları ortadan kaldırmak için teslimat sırasında ki kontrolünüz son derece önemlidir.Teslimat formunun eksiksiz, hasarsız ve sağlam olarak teslim aldım bölümünün imzalanmasından sonra bildirilecek olan fiziksel hasar, darbe ve eksik ürün bildirimleriniz dikkate alınmayacaktır.

 

Hakkımızda

Çiya Yayınları – Yemek ve Kültür Dergisi

Güneşlibahçe Sokak 38/2 Kadıköy 80040 İstanbul – 0216 346 98 61

 

KÜNYE

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zeynep Dağdeviren

Editör
Demet Elkâtip

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Günay Kut, Turgut Kut, Musa Dağdeviren, Prof. Dr. Evangelia Balta, Doç. Dr. Özge Samancı, Doç. Dr. Marie-Hélène Sauner-Leroy, Süleyman Bulut

Tasarım
Busy İstanbul

www.busyistanbul.com

Logo Tasarım
Çağla Turgul

Neden Çıkıyoruz?
YemekveKültür ;

• Cumhuriyet Türkiye’si üstünde hayat kurduğu toprakların uzak geçmişiyle birlikte, benzersiz bir mutfak kültürüne sahiptir. Bu ilgi alanında çağlar boyu yaşanan deneyimsel ve düşünsel kültürel kargaşanın köklerine inmek, tarihsel ve eleştirel olarak süreçleri irdelemek ve “kimlik” sorunsalını tartışmak,

• Dünyayı, komşu ülkeleri ve Türk mutfağını kültür tarihi açısından incelemek,

• Mutfak kültürünün, özellikle evrim sürecinde insan-bitki ilişkilerinin bilimi olan etnobotanik açısından da ele almak,

• Türk mutfağını yıkmak değil, geliştirmek; yeni lezzetler ararken eskileri bozmamak ya da kaybetmemek,

• Bütün müdahalelerden uzak, ‘organik tarım’ı desteklemek bu alanda dünyanın ulaştığı seviyeyi izlemek,

• Hiçbir ayrım gözetmeksizin, yaşadığımız coğrafyanın geleneksel yeme-içme ritüellerini, üretim araç-gereç ve biçimlerinin yok olmamasını gündelik hayatımızdan silinmiş olanlarını ise anımsatmak ve belgelemek,

• Globalleşme sürecinin bir ürünü olarak ulusal mutfakları tehdit eden “fast-food”dan, “yöresel mutfaklar”a uzanan köklü değişimleri bütün yönleriyle ele almak,

• Türkiye’deki yeme-içme kültürünün mesleki eğitim sorunlarını; garson’dan işletmeci’sine, ikmalci’sinden aşçıbaşısına uzanan yapıyı; Ahi geleneğinden, yüksek öğrenime uzanan seviyede ele almak,

• Türkiye’deki tarım, beslenme ve yeme-içme kültürü alanında eğitim veren her seviyedeki eğitim ve öğretim kurumlarının akademik çalışmalarını izlemek ve paylaşmak,

• Türkiye’de tüketilen yiyecek ve içeceklerin kronolojisini saptamak. Edebi, tarihi ve halkbilim metinlerine yer vermek, arşiv belgelerinden yararlanarak yeni bilgiler üretmek,

• Mutfak kültürünün en önemli yanlarından biri olan “yeme-içme adabı”nı dün’den bugüne ele almak,

• Basın ve yayın hayatımızda yer almış, ancak unutulmuş ve fakat gerçekten çok değerli metinleri –ince bir elemeden geçirerek– yeniden dolanıma sokmak,

• Çeşitli etnik kökenli aileler ile tarih, sanat, kültür-edebiyat, spor, iş dünyası, basın vb. alanlardan önemli isimlerin mutfak anılarını belgelemek,

• Mutfak kültürünün, sadece “yeme-içme” olmadığını, onun bütün yan disiplinlerle olan hem basit, hem karmaşık ilişkilerini çağdaş bir dil, anlatım ve tasarımla paylaşmak,

• Mutfak kültürü alanında ürün veren –belli bir seviyeyi koruyan– sivil ve akademik bütün yazarlara kapılarını açmak,

• … Ve nihayet Yemek ve Kültürü kendini, her şeyi güzelleştiren edebiyat ve sanatla donatmak istiyor…

Why Do We Publish This Magazine?

YemekveKültür (Food and Culture);

• Republican Turkey has a unique cuisine culture with the distant history of the lands it is built. To retrace the experiential, intellectual and cultural tumult down the ages in the context of the cuisine culture; to probe historical and critical processes; and to argue the ‘identity’ problematic;

• To examine the world’s, neighboring countries’ and Turkish cuisine in the context of culture history;

• To discuss the cuisine culture in terms of ethnobotany which is a human-plant relations science in the process of evolution;

• Not to destroy Turkish cuisine but to develop it; to protect the old tastes while searching the new ones;

• To support the ‘organic farming’ and to watch the world closely about the developments on this field;

• To protect traditional eating and drinking rituals, producing instruments and styles of the geography that we live; to remind the forgotten ones and document them;

• To discuss the changeovers of the national cuisines’ threat ‘fast-food’ (as a product of globalization process) and the ‘regional cuisines’;

• To approach the Turkey’s eating and drinking culture’s vocational education problems; to analyze the structure from waiter to manager, from supplier to chef cook; and to observe all these paradigms from Ahi[1] culture to higher education;

• To follow all the academic studies of educational institutions on Turkish eating and drinking culture, nutrition and agriculture; and to share these information;

• To determine the chronology of Turkey’s food and drink; to include the texts of literary history and folklore; to produce new information by the help of archive documents;

• To analyze eating and drinking manner (which is one of the most important parts of the cuisine culture) from past to today;

• To find the very valuable but forgotten published texts and to bring them into the publishing again after some proofreading;

• To document the cuisine memoirs of important people from various families with ethnic origins and from the worlds of history, art, culture and literature, sports, business, media etc.;

• To share the fact that cuisine culture is not just an eating and drinking habit but it has both simple and complex relations with the other disciplines with a contemporary language and design;

• To be open to the all civil and academic authors who write at a certain level about the cuisine culture;

• … and eventually Yemek ve Kültür (Food and Culture) wants to garnish itself with the literature and art that beautifies everything.

[1] Ahi: Turkish-Islamic Guild.