Hakkımızda

Çiya Yayınları – Yemek ve Kültür Dergisi

Güneşlibahçe Sokak 38/2 Kadıköy 80040 İstanbul – 0216 346 98 61

 

KÜNYE

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zeynep Dağdeviren

Editör
Demet Elkâtip

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Günay Kut, Turgut Kut, Musa Dağdeviren, Prof. Dr. Evangelia Balta, Doç. Dr. Özge Samancı, Doç. Dr. Marie-Hélène Sauner-Leroy, Süleyman Bulut

Tasarım
Busy İstanbul

www.busyistanbul.com

Logo Tasarım
Çağla Turgul

Neden Çıkıyoruz?
YemekveKültür ;

• Cumhuriyet Türkiye’si üstünde hayat kurduğu toprakların uzak geçmişiyle birlikte, benzersiz bir mutfak kültürüne sahiptir. Bu ilgi alanında çağlar boyu yaşanan deneyimsel ve düşünsel kültürel kargaşanın köklerine inmek, tarihsel ve eleştirel olarak süreçleri irdelemek ve “kimlik” sorunsalını tartışmak,

• Dünyayı, komşu ülkeleri ve Türk mutfağını kültür tarihi açısından incelemek,

• Mutfak kültürünün, özellikle evrim sürecinde insan-bitki ilişkilerinin bilimi olan etnobotanik açısından da ele almak,

• Türk mutfağını yıkmak değil, geliştirmek; yeni lezzetler ararken eskileri bozmamak ya da kaybetmemek,

• Bütün müdahalelerden uzak, ‘organik tarım’ı desteklemek bu alanda dünyanın ulaştığı seviyeyi izlemek,

• Hiçbir ayrım gözetmeksizin, yaşadığımız coğrafyanın geleneksel yeme-içme ritüellerini, üretim araç-gereç ve biçimlerinin yok olmamasını gündelik hayatımızdan silinmiş olanlarını ise anımsatmak ve belgelemek,

• Globalleşme sürecinin bir ürünü olarak ulusal mutfakları tehdit eden “fast-food”dan, “yöresel mutfaklar”a uzanan köklü değişimleri bütün yönleriyle ele almak,

• Türkiye’deki yeme-içme kültürünün mesleki eğitim sorunlarını; garson’dan işletmeci’sine, ikmalci’sinden aşçıbaşısına uzanan yapıyı; Ahi geleneğinden, yüksek öğrenime uzanan seviyede ele almak,

• Türkiye’deki tarım, beslenme ve yeme-içme kültürü alanında eğitim veren her seviyedeki eğitim ve öğretim kurumlarının akademik çalışmalarını izlemek ve paylaşmak,

• Türkiye’de tüketilen yiyecek ve içeceklerin kronolojisini saptamak. Edebi, tarihi ve halkbilim metinlerine yer vermek, arşiv belgelerinden yararlanarak yeni bilgiler üretmek,

• Mutfak kültürünün en önemli yanlarından biri olan “yeme-içme adabı”nı dün’den bugüne ele almak,

• Basın ve yayın hayatımızda yer almış, ancak unutulmuş ve fakat gerçekten çok değerli metinleri –ince bir elemeden geçirerek– yeniden dolanıma sokmak,

• Çeşitli etnik kökenli aileler ile tarih, sanat, kültür-edebiyat, spor, iş dünyası, basın vb. alanlardan önemli isimlerin mutfak anılarını belgelemek,

• Mutfak kültürünün, sadece “yeme-içme” olmadığını, onun bütün yan disiplinlerle olan hem basit, hem karmaşık ilişkilerini çağdaş bir dil, anlatım ve tasarımla paylaşmak,

• Mutfak kültürü alanında ürün veren –belli bir seviyeyi koruyan– sivil ve akademik bütün yazarlara kapılarını açmak,

• … Ve nihayet Yemek ve Kültürü kendini, her şeyi güzelleştiren edebiyat ve sanatla donatmak istiyor…

Why Do We Publish This Magazine?

YemekveKültür (Food and Culture);

• Republican Turkey has a unique cuisine culture with the distant history of the lands it is built. To retrace the experiential, intellectual and cultural tumult down the ages in the context of the cuisine culture; to probe historical and critical processes; and to argue the ‘identity’ problematic;

• To examine the world’s, neighboring countries’ and Turkish cuisine in the context of culture history;

• To discuss the cuisine culture in terms of ethnobotany which is a human-plant relations science in the process of evolution;

• Not to destroy Turkish cuisine but to develop it; to protect the old tastes while searching the new ones;

• To support the ‘organic farming’ and to watch the world closely about the developments on this field;

• To protect traditional eating and drinking rituals, producing instruments and styles of the geography that we live; to remind the forgotten ones and document them;

• To discuss the changeovers of the national cuisines’ threat ‘fast-food’ (as a product of globalization process) and the ‘regional cuisines’;

• To approach the Turkey’s eating and drinking culture’s vocational education problems; to analyze the structure from waiter to manager, from supplier to chef cook; and to observe all these paradigms from Ahi[1] culture to higher education;

• To follow all the academic studies of educational institutions on Turkish eating and drinking culture, nutrition and agriculture; and to share these information;

• To determine the chronology of Turkey’s food and drink; to include the texts of literary history and folklore; to produce new information by the help of archive documents;

• To analyze eating and drinking manner (which is one of the most important parts of the cuisine culture) from past to today;

• To find the very valuable but forgotten published texts and to bring them into the publishing again after some proofreading;

• To document the cuisine memoirs of important people from various families with ethnic origins and from the worlds of history, art, culture and literature, sports, business, media etc.;

• To share the fact that cuisine culture is not just an eating and drinking habit but it has both simple and complex relations with the other disciplines with a contemporary language and design;

• To be open to the all civil and academic authors who write at a certain level about the cuisine culture;

• … and eventually Yemek ve Kültür (Food and Culture) wants to garnish itself with the literature and art that beautifies everything.

[1] Ahi: Turkish-Islamic Guild.